Tel.: +421/2/ 58 10 66 66 Mob: +421 910 188 288 e-mail: recepcia@hotelbluegarni.sk

SK EN 

Dlhodobé ubytovanie
V prípade záujmu volajte na tel. číslo 0903 209 788 alebo mail michal.sprtel@gmail.com

Hotel Blue Garni Bratislava

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

MŠ Consulting, s.r.o.

Budovateľská 29, 821 08 Bratislava

IČO: 47 529 059

Zast. Michal Šprtel, konateľ

E-mail: michal.sprtel@gmail.com

Tel.: 0903 209 788

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi:


Hotel klienti

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia klientov v rámci zmluvného a predzmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pri poskytovaní ubytovacích a s tým súvisiacich služieb hotela.

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný/predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

Nahlasovanie cudzincov

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je hlásenie klientov- cudzincov na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovanie osobných údajov: príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná za týmto účelom poskytnúť osobné údaje podľa osobitného právneho predpisu.

Daň z ubytovania

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia platiteľov dane z ubytovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovanie osobných údajov: v prípade kontroly orgánu kontroly a dozoru.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná za týmto účelom poskytnúť osobné údaje podľa osobitného právneho predpisu.

Oslobodenie od dane

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia oslobodených osôb od platenia dane z ubytovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovanie osobných údajov: v prípade kontroly orgánu kontroly a dozoru.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná za týmto účelom poskytnúť osobné údaje podľa osobitného právneho predpisu.

Kamerový systém

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrana majetku alebo zdravia.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): súd a orgány činné v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, max. 14 dní.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

Personalistika a mzdy

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu danom osobitnými právnymi predpismi určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): účtovnícka spoločnosť, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančný úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, súd a orgány činné v trestnom konaní, exekútor, iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

Personalistika a mzdy, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje o manželovi alebo manželke, deťoch zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj): zamestnanec prevádzkovateľa.

Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): účtovnícka spoločnosť, štátne orgány kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona., v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba spracovaním jej osobných údajov má tieto práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Aktualizované dňa 25.5.2018

Accepts credit and debit cards:

Credit Cards SPHERE